Error: Cannot do a hot backup of a database in NOARCHIVELOG mode

1. THÔNG TIN

Để thực hiện hot backup cần ở chế độ archivelog mode. Archivelog hay Noarchivelog là gì cùng xem chatGPT trả lời:

Archivelog mode là một trong hai chế độ ghi nhật ký (logging mode) của Oracle Database, trong đó các redo log được sao lưu vào các tập tin archivelog sau khi đã được ghi đầy. Khi redo log được sao lưu vào các tập tin archivelog, chúng có thể được sử dụng để khôi phục cơ sở dữ liệu đến một thời điểm cụ thể trong quá khứ, đảm bảo tính khả dụng và độ tin cậy của hệ thống. Archivelog mode có thể tốn nhiều không gian lưu trữ cho các tập tin archivelog, nhưng có thể được tối ưu hóa để giảm thiểu tác động đến hiệu năng của hệ thống. Trái lại, Noarchivelog mode là chế độ không sao lưu redo log vào các tập tin archivelog, điều này có thể cải thiện hiệu suất của hệ thống nhưng có thể gây mất mát dữ liệu nếu xảy ra sự cố.

⇒ Tóm lại như này, Archivelog Mode gây tốn nhiều dung lượng hơn nhưng mà đổi lại là nó cung cấp cho chúng ta khả năng phục hồi đến một thời điểm cụ thể trong quá khứ. Còn Noarchivelog Mode ít tốn dung lượng nhưng mà về mặt dữ liệu không khôi phục tốt bằng chế độ archive log , khả năng phục hồi sẽ bị giới hạn chỉ đến khi backup lần cuối cùng được thực hiện.

Cách kiểm tra xem mình có đang ở chế độ archivelog không ?

SQL> archive log list;

2. ACTION

Gõ lệnh sau để kích hoạt chế độ này, cần shutdown trước sau đó startup mount.


SQL> startup mount;

SQL> alter database archivelog;

SQL> alter database open;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *