Cài Đặt Oracle Linux 7.9

1 CÀI ĐẶT TỔNG QUAN

Boot DVD cài đặt hoặc file ISO OracleLinux-R7-U9-Server-x86_64-dvd.iso

Chọn Install Oracle Linux 7.9

Continue

Chọn lần lượt các menu trong màn hình trên để config

Config Date & Time > Chọn Ho Chi Minh City, modify ngày tháng, giờ… > Done

Config Security Policy > Chọn OFF > Done

Config KDUMP > Bỏ chọn Enable kdump > Done

2. CÀI ĐẶT VÀ PHÂN VÙNG Ổ CỨNG

Bỏ qua không chọn config INSTALLATION SOURCE

Chọn Config INSTALLATION DESTINATION

Chỉ chọn ổ cứng (logical disk) để cài OS, chọn I will configure partitioning > Done

Nhấn + để thêm các Mount Point

Thêm các Mount Point đỏ:

Mount Point Desired Capacity File System

/boot 300 MiB ext4

Swap 20 GiB

/home 10 GiB ext4

/ 50 GiB ext4

/u01 <85%DISK> ext4

NẾU LÀ SERVER DATABASE

/boot 300 MiB ext4

Swap 20 GiB

/home 10 GiB ext4

/ 50 GiB ext4

/u01 100Gb ext4

/data 500Gb ext4

/backup 500Gb ext4

Chọn Accept Changes

3. CÀI ĐẶT CÁC ADD-ONS CHO SERVER GUI

Config SOFTWARE SELECTION

Chọn Server with GUI

Chọn các Add-Ons for Selected Environment sau (kéo xuống để chọn các Add-ons như dưới):

-DNS Name Server

-E-mail Server

-File and Storage Server

-Jav Platform

-KDE

-Large System Performance

-Load Balancer

-Compatibility Libraries

-Development Tools

🡪Done

4. CONFIG NETWORK & HOSTNAME

Chọn card mạng đã gắn cable mạng

Chọn Configure…

Ignore không sử dụng Ipv6

Chọn Automatically connect to this network when it is avalable

Save

Kiểm tra lại thông tin đã đúng chưa? > Done

Sau khi config hết các Menu con thì chọn Begin Installation để tiến hành cài đặt.

5. TÀI KHOẢN ROOT VÀ USER

Trong khi tiến trình đang cài đặt có thể chọn vào USER SETTINGS để thay đổi mật khẩu user root. Chọn ROOT PASSWORD để thiết lập mật khẩu cho user root

Done

Chờ đợi Oracle Linux cài đặt.

6. HOÀN THÀNH CÀI ĐẶT

Sau khi cài đặt xong, khởi động lại máy chủ.

Accept license

Màn hình đầu tiên tiến hành config profile cho user đầu tiên

7 LƯU Ý

Để đăng nhập user root thì logout user hiện tại để login user root.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *