Lệnh linux cơ bản hay dùng nhất – Phần 3

1 scp

Mình thường dùng lệnh này để chuyển file giữa các server, nhưng mà giữa các server phải kết nối được với nhau nhé, có thể dùng lệnh ping tới IP để kiểm tra.

Cú pháp

scp <file source> <user>@<ip>:/directory/file.*(target)

Thường thì bạn sẽ cần nhập thêm password user của target server nữa nhé

2 chown

Cú pháp

chown <user>:<group> <file>

chown -R <user>:<group> <directory>

thêm option -R để phân quyền các thư mục và file con bên trong

Lệnh này thường dùng để phân quyền sở hữu của file và thư mục cho một user hoặc user của 1 group.

3 useradd

Dùng để tạo user.

useradd <user>

Mình chỉ dùng nó như vậy thôi chứ chả biết ghi gì thêm luôn á mọi người 😀

Còn nếu bạn muốn user của bạn có quyền cao ngang quyền root. Có thể truy cập vào file /etc/sudoers và thêm:

<user> ALL=(ALL) ALL

4 groupadd

Lệnh này dùng để tạo group cho một nhóm user.

groupadd <group>

Ta thể thêm user vào group bằng lệnh sau

usermod -aG <user> <group>

Xóa user ra khỏi group bằng lệnh sau

gpasswd -d <user> <group>

 

5 ping

Dùng lệnh này để kiểm tra server khác có đang hoạt động hay không

ping <ip>

Hiển thị các dòng như trên thì server đó đang hoạt động và bạn nằm trong vùng mạng được phép kết nối. Ví dụ một vài server được cấu hình VPN thì bạn sẽ không ping được nếu không truy cập vào VPN.

7 vi

Lệnh này dùng để chỉnh sửa nội dung văn bản của file.

vi <file>

vi /directory/file.*

khi muốn thoát ra mà không lưu bạn nhập:

:q!

thoát ra nhưng lưu:

:x!

Các phím tắt trong vim của hệ điều hành bạn có thể tham khảo thêm ở bài viết sau:
Mình thì thường dùng

dd: xóa dòng ngay con trỏ

i: chuyển sang chế độ nhập liệu

o: xuống hàng

esc: quay về chế độ điều khiển

8 find

Lệnh này cực xịn luôn nha, giúp mình rất nhiều trong việc kiếm log đấy

cú pháp

Tìm file

find <directory> -type f -name ‘<tên file>’

vd find /u01/ -type f -name ‘test.txt’

tìm file test.txt trong thư mục /u01/

Tìm thư mục

find <directory> -type d -name ‘<tên directory>’

vd find /u01/ -type d -name ‘test’

tìm thư mục test trong thư mục /u01/

KẾT

Vậy là chúng ta đã đi đến phần thứ 3 các lệnh thường gặp khi sử dụng hệ điều hành linux, mình nghĩ với 3 phần thì bạn có thể sử dụng được các nhiệm vụ hằng ngày cơ bản được rồi. Còn tùy vào sản phẩm mà bạn vận hành thì sẽ học thêm các lệnh khác.

Bạn có thể xem phần 1, phần 2 tại trang web này

Hẹn gặp lại mọi người trong các bài viết sau nhé.

Website: https://beatcomputer.com/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeLTZuOxo15vR-aEXbfWMUg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *